Salámová metoda MSK

PETICE zastupitelstvu obce Petřvald

Věc:  Nesouhlas s rozšířením „Logistického centra Armády České republiky Mošnov“ LOG HUB AČR na území obce Petřvald a  žádost na zastupitelstvo obce Petřvald o neschválení změny územního plánu pro tento projekt

Přijďte bránit naši obec!

Na 22. února 2023 je na 17.00h do Petřvaldíku svolána „Beseda“ s představiteli Moravskoslezského kraje (MSK) a Armády ČR.

O co jde ?
Vedení Moravskoslezského kraje navrhuje do KÚ Petřvaldu a Harty přemístit armádu a armádní sklady. Na břehu Lubiny v KÚ Petřvald a Harty místo lesa, polí a luk chce Krajský úřad prosadit vojenský logistický útvar (LOG HUB AČR). „Zdůvodňuje“ to přesunem jedné roty nutným pro obranu státu.

Jaká je skutečnost ?
Jde o podnikatelský záměr, který kraj v čele s poslancem a hejtmanem Ivo Vondrákem prosazuje. Pod záminkou přesunu jedné roty, který je vydáván jako důležitý pro obranu státu, chce kraj levně získat území v KÚ Petřvald a Armáda ČR má kvůli přesunu jedné roty zaplatit opravu přistávací dráhy letiště, vybudovat železniční vlečku, příjezdové cesty pro další obří haly a sklady.
Odhadem chtějí od státu 5 miliard Kč v době, kdy je krize a na území letiště Mošnov je po bývalém vojenském útvaru stále dost volných objektů a ploch, které armáda opustila a nevyužívá.

Nejde jen o to, že celý projekt je projektován v blízkosti CHKO Poodří a v blízkosti mokřadů ptačí rezervace Natura 2000, ale jde o bezohlednou snahu zhoršit a ohrozit život občanů v Petřvaldu.
Neustálým zatajováním informací o tomto projektu rostou obavy občanů, že zde může být vojenská základna se skladem munice, což by představovalo pro obec Petřvald a její občany velké riziko.

Na 22. února 2023 na 17. hodin je svolána do Petřvaldíku „beseda“ s představiteli Krajského úřadu a Armády ČR.
Proto přijďte hájit sebe a své bydlení!
Nesmíme dopustit změnu územního plánu Petřvaldu!

Proto byla zřízena Petice podle §1 zákona č. 85/1990Sb., o právu petičním ve věci: „Nesouhlas s rozšířením „Logistického centra Armády ČR Mošnov (LOG HUB AČR Mošnov)“ na území obce Petřvald a žádost na zastupitelstvo obce Petřvald o neschválení změny územního plánu pro tento projekt“.
Pod petici můžete připojit svůj podpis již nyní (koluje mezi občany + od čtvrtku 16. 2. v prodejně textilu Michaely Larišové) nebo v den konání besedy 22. 2. 2023 v Petřvaldíku.
Členové petičního výboru: Ing. Pavla Veřmiřovská, Ing. Tomáš Moravec, MVDr. Pavel Drastich

Foto zdroj: MSK

Salámová metoda MSK

Plocha označená R3 je v Katastrálním území bývalé obce Harty. Obec Harty musela ustoupit v roce 1956 výstavbě letiště . Ornou půdu na tomto území stále vlastní občané a dědici obce Harty žijící v Petřvaldě. MS kraj vytváří nátlak na prodej a vyhrožuje vyvlastněním ! Stále se jedná o úrodnou půdu  propachtovanou s farmáři. Nejbližší nemovitosti se nacházejí 200-300 m od tohoto území a v případě vzniku LOG HUB AČR je přímé ohrožení všech občanů Petřvaldu.

 Plocha R2 je bývalá skládka, která sloužila vojenské posádce v Mošnově a jsou tam vyvezené tuny odpadu.

Za tuto plochu zaplatil kraj vlastníkovi,  investiční společnosti Amista cenu 60 mil.Kč, což odpovídá ceně 450 Kč za m2 (doplním text schválení). Stejnou cenu za m2 nabízí MSK občanům za úrodnou ornou půdu !!!

Plocha R1 a M se nachází v KÚ Mošnov na ploše schválené územním plánem pro výstavbu a průmysl . Přiváděcí silnice, kruhový objezd u plochy M po břehu řeky Lubiny, železniční vlečku a opravu dráhy letiště má  na základě uzavřeného memoranda mezi MSK a AČR zaplatit  ministerstvo obrany a investovat zde 5 miliard.

Plocha M má zhruba 200 ha, nenachází se na území obce Petřvald a je v územním plánu schválená pro developery pro výstavbu. Tuto plochu MSK slíbil developerům a železniční a silniční cesty, které Armáda ČR vybuduje bude sloužit i těmto developerům, MSK chce zabrat pro Armádní uzel LOG HUB Mošnov území v KÚ obce Petřvald. A použije „salámovou metodu“ – postupného záboru dalšího a dalšího území.

MSK nakupuje pozemky?

8/719                         16. 6. 2022
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum Armády České republiky Mošnov“ s Ministerstvem obrany ČR, IČO 60162694

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3173 ze dne 30. 5. 2022

8/720                         16. 6. 2022
1. rozhodlo

koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 157 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zem. stavba,

pozemek parc. č. 960/1 orná půda,

pozemek parc. č. 960/2 orná půda,

pozemek parc. č. 960/3 orná půda,

pozemek parc. č. 965/1 lesní pozemek,

pozemek parc. č. 971/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 971/14 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 995/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1051/4 orná půda,

pozemek parc. č. 1051/5 orná půda,

pozemek parc. č. 1051/6 orná půda,

pozemek parc. č. 1144/2 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, 

vše v k. ú. Harty, obci Petřvald,

z vlastnictví AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, obhospodařování majetku v podílovém fondu pro AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27437558,

za konečnou kupní cenu ve výši 60.165.640 Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, a to za podmínky uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum Armády České republiky Mošnov“ (LOG HUB AČR Mošnov) mezi krajem a Ministerstvem obrany České republiky, dle předloženého materiálu